Poradna pro poruchy srdečního rytmu

Naši poradnu můžete navštívit v případě, že pociťujete srdeční arytmie, ale Váš praktický lékař při vyšetření nezjistil žádné příčiny. Navštívit nás můžete i v případě preventivního komplexního vyšetření z důvodu genetických predispozic k srdečním onemocněním ve Vaší rodině. Nabízíme Vám nezávazné konzultace Vašeho aktuálního stavu a indikace léků od Vašeho stávajícího praktického lékaře nebo kardiologa. Pokud jste již podstoupili chirurgický zákrok, můžete docházet do poradny na preventivní kontroly stavu a implantovaného zařízení (kardiostimulátoru).

Zaměřujeme se na primární prevenci (rizikoví pacienti, kteří ještě neměli žádnou srdeční příhodu, jako např. paroxysmus tachykardie, fibrilaci síní nebo bradykardii) i sekundární prevenci (rizikoví pacienti, kteří již prodělali srdeční příhodu nebo ataku arytmie).

Klademe důraz na prevenci a předcházení rizikovým faktorům kardiovaskulárních onemocnění. Díky špičkovému monitorovacímu vybavení přímo v našem centru a odbornému vzdělání personálu Vám poskytneme péči na vysoké úrovni a s krátkou čekací lhůtou.

Pro rozhodnutí o nutnosti léčby a jejím nejvhodnějším způsobu je důležité stanovit, o jakou arytmii se jedná a jaké jsou příčiny obtíží. V rámci dlouhodobého programu Poradny pro poruchu srdečního rytmu zajištujeme komplexní diagnostiku a péči o pacienty, které trápí:

  • supraventrikulární arytmie – srdeční arytmie s původem „nad“ srdečními komorami
  • fibrilace a flutter síní – srdeční arytmie s původem v srdečních síních
  • bradyarytmie - zpomalení srdečního rytmu
  • tachyarytmie - zrychlení srdečního rytmu
  • komorové arytmie – rychlé stahy srdečních komor, méně časté, ale závažnější než supraventrikulární arytmie
  • ostatní poruchy srdečního rytmu

Proč bych měl jako pacient docházet do Poradny pro srdeční arytmie

  • Pacient s poruchami srdečního rytmu je ohrožen závažnými komplikacemi způsobenými cévní mozkovou příhodou při embolizaci do centrálního nervového systému nebo zhoršením srdeční funkce se vznikem symptomatického srdečního selhání.
  • Díky dispenzarizaci v rámci Poradny pro srdeční arytmie zajišťujeme pravidelné sledování pacienta s cílem optimalizace farmakologické léčby a pravidelné monitorace s možností včasné intervenční léčby, jako je radiofrekvenční ablace či implantace kardiostimulátoru. Pokud tyto poruchy mají pokročilý charakter a pacient není pravidelně sledován, mohou vést k náhlé ztrátě vědomí či k opakovaným hospitalizacím.
  • Klademe důraz na včasnou intervenční léčbu u indikovaných symptomatických pacientů ve spolupráci s předními kardiocentry v Praze a díky tomu se nám daří péči o pacienty s poruchami srdečního rytmu udržet na velmi vysoké úrovni. Následná další dispenzarizace probíhá v rámci našeho týmu kardiologů.

V rámci poradny pro arytmie jsou prováděna komplexní kardiologická vyšetření s cílem odhalit možné příčiny srdeční arytmie, kdy klademe velký důraz na pravidelné monitorování pacientů pomocí EKG záznamníků na potřebnou dobu dle závažnosti arytmie. Vždy je pacient monitorován minimálně na 24 hodin, tato doba se prodlužuje dle potřeby na delší dobu.

Na vyšetření se dostavte o 15 min dříve a vyhraďte si dostatečnou časovou rezervu, protože doba strávená v ordinaci je ovlivněna rozsahem nezbytných vyšetření, která budeme provádět. Při Vaší první návštěvě bude kromě aktuálních obtíží důkladně posouzena i celková anamnéza (tzn. formou rozhovoru získané údaje týkající se Vašeho předchorobí). Po vyšetření dostanete finální lékařskou zprávu se všemi nálezy a doporučeními.

V případě srdeční arytmie, preventivního komplexního vyšetření z důvodu genetických predispozic k srdečním onemocněním ve Vaší rodině nebo pokud jste již podstoupili chirurgický zákrok a máte zájem o preventivní kontroly zdravotního stavu a stavu implantovaného zařízení (kardiostimulátoru).

Nabízíme nezávazné konzultace aktuálního zdravotního stavu a indikace léků od Vašeho stávajícího praktického lékaře nebo kardiologa. Po konzultaci můžete být nadále sledován u svého lékaře.

Všechna vyšetření v rámci této poradny jsou hrazena pojišťovnou. Výjimku tvoří pouze nasazení epizodního záznamníku. Informace ohledně nehrazených služeb získáte na místě po vyšetření lékařem.

Tato služba je dostupná ve většině kardiocenter v Praze, kde je arytmologická problematika řešena, nicméně kapacita těchto center je výrazně omezena vzhledem k množství pacientů, což vede k významnému prodloužení čekací doby. V rámci ambulantních pracovišť je tato služba méně dostupná vzhledem k jejímu komplexnímu charakteru a technické náročnosti. Naše Centrum kardiovaskulární medicíny má k zajištění této služby kvalitní zázemí jak technické, tak odborné.